producten Z oplossingen Z maatwerk Z cases R support Z  pand 290
 

Algemene Voorwaarden

 Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Merlin Security Services BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat wederpartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Merlin Security Services BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Merlin Security Services BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Merlin Security Services BV zijn vrijblijvend en wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Alle aanbiedingen zijn geldig zo lang de voorraad strekt.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Merlin Security Services BV. Wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, delen wij u dit mee binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Bestellingen (schriftelijk, mondeling of per e-mail) gedaan bij Merlin Security Services BV zijn bindend en kunnen alleen in overleg met Merlin Security Services BV gewijzigd of ontbonden worden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's en exclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden contant bij levering of per bank vooraf zonder extra korting of compensatie. Betalingen op factuur alleen in overleg met Merlin Security Services BV. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum betaald te worden, indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden per rembours, iDeal of storting via bank. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Merlin Security Services BV

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is wederpartij vanaf die dag een vertragingsrente van één procent per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

3.5 Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Merlin Security Services BV is wederpartij een bedrag van 11 (elf) Euro aan administratiekosten verschuldigd en indien Merlin Security Services BV haar vordering ter incasso uitbesteedt, is wederpartij tevens de incassokosten verschuldigd, welke vijftien procent van het openstaande bedrag zijn met een minimum van vijfendertig euro, onverminderd de bevoegdheid van Merlin Security Services BV om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.6 Indien u wederpartij met enige betaling in gebreke is, zijn wij gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door ons. Aan deze annulering zijn voor wederpartij geen kosten verbonden.

Artikel 4. Levering en verzendkosten

4.1 De door ons opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat wederpartij de overeenkomst in stand laat. wederpartij is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan wederpartij..

4.3 Indien de producten bij Merlin Security Services BV worden opgehaald worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Indien de producten bezorgd moeten worden en de waarde van de bestelling kleiner dan zeshonderd Euro is, wordt vijftien Euro verzendkosten in rekening gebracht. Bestellingen boven de zeshonderd Euro worden franco huis geleverd. Bij levering onder rembours worden, ook bij bestellingen boven de zeshonderd Euro, extra transportkosten in rekening gebracht. Deze extra kosten zijn één procent van het totale orderbedrag inclusief BTW, met een minimum van 15 Euro.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien wederpartij al hetgeen wederpartij op grond van enige overeenkomst aan Merlin Security Services BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

5.2 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt Merlin Security Services BV zich hierbij reeds nu voor als dan de pandrechten voor als dan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:327 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Merlin Security Services BV uit welke hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Merlin Security Services BV geleverde zaken, welke door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Merlin Security Services haar eigendomsrecht heeft verloren.

5.3 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Merlin Security Services BV gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in 5.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

5.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Merlin Security Services BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

5.5 De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Merlin Security Services BV:

- de verhuurde en/of onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven, tenzij anders is overeengekomen;

- alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de verhuurde, alsmede de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Merlin Security Services BV op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:329BW;

- de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Merlin Security Services BV op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:329 BW;

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Merlin Security Services BV

- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Merlin Security Services BV ter bescherming van haar eigendomsrechts omtrent de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 wederpartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Merlin Security Services BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Merlin Security Services BV garandeert niet dat de aan wederpartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient wederpartij ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Merlin Security Services BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien wederpartij een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft wederpartij het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Merlin Security Services BV te retourneren.

Indien wederpartij alsnog beslist dat wederpartij het product niet wilt dan kan wederpartij het aankoopbedrag terugkrijgen minus administratiekosten en gemaakte verzendkosten.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product zelf onbeschadigd zijn.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u wederpartij en Merlin Security Services BV, dan wel tussen Merlin Security Services BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen wederpartij en Merlin Security Services BV, is Merlin Security Services BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Merlin Security Services BV.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Merlin Security Services BV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van bestelling van wederpartij op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door wederpartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Merlin Security Services BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Merlin Security Services BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Klachtenprocedure

10.1 Alle medewerkers van Merlin Security Services BV doen hun uiterste best om wederpartij , persoonlijk en produkttechnisch, zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch gaat het niet altijd zoals wederpartij verwacht en kunnen er klachten ontstaan. Het beste is om deze klachten rechtstreeks met de betrokken medewerker te bespreken. Maar als dat niet kan of niet lukt bestaat voor wederpartij (of voor anderen namens wederpartij ) de mogelijkheid een klacht in te dienen bij Merlin Security Services BV.

10.2 wederpartij dient de klacht schriftelijk (ook per email) in te dienen. Telefonische aanmelding van een klacht is alleen mogelijk als de afhandeling met spoed moet gebeuren.

10.3 Binnen twee werkdagen ontvangt wederpartij een bevestiging van ontvangst. Merlin Security Services BV stelt een onderzoek in naar de klacht en streeft naar een antwoord dat zowel voor u als voor de betrokken medewerker(s) acceptabel is. Binnen één week na de ontvangstbevestiging krijgt wederpartij van Merlin Security Services BV antwoord op de klacht.

10.4 Merlin Security Services BV heeft bij afhandeling van klachten een geheimhoudingsplicht.

10.5 Bij de afhandeling van uw klacht kunt u zich altijd laten helpen door een familielid of een advocaat. De eventuele kosten van die bijstand zijn voor rekening van wederpartij; de klachtenafhandeling zelf is kosteloos.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u wederpartij aan Merlin Security Services BV schriftelijk opgave doet van een adres, is Merlin Security Services BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij wederpartij aan Merlin Security Services BV schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Merlin Security Services BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Merlin Security Services BV deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Merlin Security Services BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Merlin Security Services BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Merlin Security Services BV is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Info & Route

Merlin Technology
De Corridor 9, 3621 ZA Breukelen

T Sales +31 (0)346 26 54 24
T Support: +31 (0)88 6 288 288
E NL.info.merlin@cennox.com

IBAN : NL51 INGB 0008 2741 72
BIC   : INGBNL2A

BTW nr.: NL820663992B01
KVK: 30259118

 


Adres
De Corridor 9
3621 ZA Breukelen
Nederland

 

Vacatures
Er is nu 1 vacature

Nieuws
Wetenswaardigheden
Links

 

© 2020 Merlin - All Rights Reserved

Please publish modules in offcanvas position.

Wij respecteren uw privacy. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te verbeteren en analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.